VÄRLDEN ÄR INTE SVART ELLER VIT

Religionsvetenskap är det mångvetenskapliga akademiska fält som studerar religiösa föreställningar, beteenden och institutioner i historia och nutid. Från politik till konst till vetenskap och krig, öppnar studiet av religion en väg till analys och förståelse av världen omkring oss. Religion handlar om värderingar, attityder och identitet. Studiet av religion hjälper oss att förstå tro, livsåskådningar och livsstil hos miljoner människor. Utan kunskap om religion blir historien, samhället och de kulturella uttrycken ofta obegripliga. Med kunskap om religion träder nyanserna fram - i det lilla mötet med människan, men också i vår tids stora ödesfrågor, konflikter och utmaningar.

Om du vill studera hos oss kan du välja mellan att läsa fristående kurser och att läsa program. Vi har från och med höstterminen 2020 två kandidatprogram och fem magister- och masterprogram, drygt 30 fristående kurser och ett 20-tal distanskurser. Många av de kurser som ingår i programmen kan du även läsa som fristående kurs.

Grunden för de flesta av våra utbildningar är vår Introduktionskurs i religionsvetenskap. Därefter väljer du idag fortsättnings- och fördjupningskurser (B- och C-kurser) och kurser på avancerad nivå (D- och E-kurser) i följande inriktningar:

Vi har även kurser i följande områden:

Höstterminen 2020 startar våra nya kandidatprogram, Teologprogrammet och Religionsvetarprogrammet. Under läsåret 2020-2021 kommer därmed nuvarande kurser och inriktningar att ersättas av en ny utbildningsstruktur. Mer information om övergångsbestämmelser i samband med detta kommer under vårterminen.

Vill veta mer om hur din utbildning kan se ut enligt nuvarande studieordning, hittar du förslag i våra rekommenderade studieplaner.

Att söka till program eller kurs

Anmälan görs via Antagning.se.

Första gången du söker till universitets- eller högskoleutbildning måste du skapa ett användarkonto på Antagning.se för att kunna göra din anmälan.

Fristående kurser

Distanskurser

Forskarutbildning

Inriktningar

Bibelvetenskap   
I Bibelvetenskap studerar du de bibliska språken och de bibliska texterna, deras bakgrund, tillkomst, betydelse och kulturella inflytande.

Kyrko- och missionsstudier
I Kyrko- och missionsstudier studerar du den kristna kyrkan i dess olika konfessionella former samt kyrkornas samspel med samhället lokalt och globalt, i historia och nutid.

Religionshistoria och Religionsbeteendevetenskap
I Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap studerar du icke-kristna traditioner globalt och lokalt samt de ömsesidiga relationerna mellan religion och samhälle och den religiösa erfarenheten som psykologiska processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Tros- och livsåskådningsvetenskap
Inom Tros- och livsåskådningsvetenskapen studerar du livsåskådningars och religioners innehåll samt deras betydelser för etiska och religionsfilosofiska problem.

Yrkesrelaterad religionsvetenskap
I Yrkesrelaterad religionsvetenskap står integrationen mellan teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i centrum. Flera kurser innehåller moment där du får möjlighet att på olika sätt tillämpa dina teoretiska kunskaper på praktiska situationer, exempelvis kan fältstudier och studiebesök finnas med som delmoment.

Islamisk teologi och filosofi
Inriktningen Islamisk teologi och filosofi spänner över ett brett område som omfattar studier av islamiska livsåskådningar, filosofiska idétraditioner, teologiska tolkningstraditioner och ideologier som genom historien har präglat muslimska tankevärldar.

Mänskliga rättigheter
I Mänskliga rättigheter studerar och analyserar du de mänskliga rättigheterna ur folkrättsliga, filosofiska, statsvetenskapliga och religionsvetenskapliga perspektiv och får förmåga att självständigt, sakligt och kritiskt arbeta med frågor om hur mänskliga rättigheter kan tolkas, utvecklas och implementeras i samhället.